Lộ Trình Phát Triển PAYZCOIN: Mở Đường Cho Đổi Mới Tương Lai

Huy Hoàng
Lộ trình phát triển cho PAYZCOIN đề cập đến các mốc quan trọng chiến lược nhằm khuyến khích sự phát triển, đổi mới và tích hợp vào các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây những mốc quan trọng định hình tương lai của PAYZCOIN.

Q4/2023: Khởi Động Sàn Giao Dịch ZYCRYPTO và IDO Rounds

 • Phát triển ý tưởng và ra mắt sàn giao dịch ZYCRYPTO.
 • Bắt đầu bán công khai các vòng IDO (Initial DEX Offering), đặt nền tảng cho PAYZCOIN.

Q1/2024: Mở Rộng Launchpad và Phát Triển Thị Trường

 • Ra mắt đồng tiền trên các sàn lớn phi tập trung và tập trung, bao gồm Mexc Global.
 • Phát triển thị trường Coincap ZY crypto và một cổng niêm yết để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp.

Q2/2024: Niêm Yết PAYZ COIN trên Sàn Giao Dịch ZYCRYPTO

 • Niêm yết chính thức PAYZ COIN trên sàn giao dịch ZYCRYPTO.
 • Bắt đầu phát triển ứng dụng iOS và Android chuyên dụng để tăng cường sự tiện lợi.

Q3/2024: Mở Rộng Đến Các Sàn Lớn Khác

 • Mở rộng niêm yết PAYZ COIN lên nhiều sàn giao dịch lớn khác, bao gồm Huobi và Binance.
 • Nâng cao thanh khoản và sự tiện lợi cho một lượng người dùng rộng lớn hơn.

Q1/2025: Tích Hợp Vào Dịch Vụ Thương Mại Trực Tuyến

 • Tích hợp PAYZCOIN vào nhiều dịch vụ thương mại trực tuyến.
 • Kích hoạt chức năng cho việc đặt vé máy bay, đặt tour du lịch, đặt taxi, đặt khách sạn và các lĩnh vực khác.

Q1/2026: Niêm Yết Cổ Phiếu ZY trên Nasdaq và Phát Triển Kênh Web3 Social to Earn

 • Đạt được mốc quan trọng khi niêm yết cổ phiếu ZY trên sàn Nasdaq.
 • Thiết lập một kênh web3 social to earn, mở ra một thời kỳ mới của sự tương tác và tham gia cộng đồng.

Lộ trình phát triển PAYZCOIN mô tả một tầm nhìn chiến lược về sự phát triển, tích hợp vào thị trường và mở rộng vào các ngành công nghiệp đa dạng. Khi những mốc quan trọng được triển khai, PAYZCOIN sẽ xác lập vị thế của mình như một sàn linh hoạt và có ảnh hưởng trong thế giới tiền điện tử, với cam kết đổi mới và giải pháp tập trung vào người dùng. Kế hoạch được đề cập phản ánh một quan điểm hướng tới tương lai, đặt PAYZCOIN ở vị trí hàng đầu trong bối cảnh ngày càng phát triển của blockchain và tài sản số.

Bài tiếng anh:

PAYZ COIN Development Roadmap: Paving the Way for Future Innovations

https://zycrypto.info

The development roadmap for PAYZCOIN outlines strategic milestones aimed at fostering growth, innovation, and integration into various sectors. Let's delve into the key milestones shaping the future of PAYZCOIN.

4th Q/2023: Launching the ZYCRYPTO Exchange and IDO Rounds

 • Develop the concept and launch the ZYCRYPTO exchange.
 • Initiate the open sale of Initial DEX Offering (IDO) rounds, setting the foundation for PAYZ COIN.

1st Q/2024: Launchpad Expansion and Market Development

 • Launch the coin on large decentralized and centralized exchanges, including Mexc Global.
 • Develop Coincap ZY crypto market and a listing portal to support startup projects.

2nd Q/2024: Listing PAYZ COIN on ZYCRYPTO Exchange

 • Officially list PAYZ COIN on the ZYCRYPTO exchange.
 • Commence the development of dedicated iOS and Android applications for enhanced accessibility.

3rd Q/2024: Expanding to Major Exchanges

 • Expand the listing of PAYZ COIN to more major exchanges, including Huobi and Binance.
 • Enhance liquidity and accessibility for a broader user base.

1st Q/2025: Integration into Online Commercial Services

 • Integrate PAYZ COIN into various online commercial services.
 • Enable functionalities for airline ticket booking, tour booking, taxi booking, hotel booking, and other sectors.

1st Q/2026: Nasdaq Listing and Web3 Channel Development

 • Achieve a significant milestone by listing ZY shares on Nasdaq.
 • Establish a social-to-earn web3 channel, ushering in a new community engagement and participation era.

https://zycrypto.info

The PAYZCOIN development roadmap outlines a strategic vision for growth, market integration, and expansion into diverse industries. As the milestones unfold, PAYZCOIN is set to establish itself as a versatile and influential cryptocurrency player, committed to innovation and user-centric solutions. The outlined plan reflects a forward-looking approach, positioning PAYZCOIN at the forefront of the evolving blockchain and digital asset landscape.

https://zycrypto.info

BONUS PROGRAM FOR LUCKY MEMBERS ACCESSING ZYCRYPTO EXCHANGE EVERY DAY !

OPEN THE BOX TO RECEIVE GIFTS UP TO $50 EVERY DAY

Airdrop: ZYCRYPTO

Value: $2,500,000

Winner: random

Date of application: January 22, 2024

End date: February 22, 2024

ZYCRYPTO you can tap into multiple income streams and make the most of your time and power.

https://x.com/ZYCRYPTO2023/status/1748610507626397897?s=20https://zycrypto.info

PV